Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Razem Bezpieczniej

 

„Razem Bezpieczniej”

„Razem Bezpieczniej” to rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Ma on na celu ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”. To ważny obszar wspólnych działań administracji państwowej i samorządowej.

Zgodnie z zadaniami określonymi w Ustawie celem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, którego miarą jest rzeczywiste poczucie bezpieczeństwa każdego z nich. Działania podejmowane przez Policję mają służyć społeczeństwu, dlatego też jedną z form takich działań jest stałe poszukiwanie skutecznych programów prewencyjnych oraz dostosowanie działań Policji do występujących zagrożeń i oczekiwań społecznych.

W modelu ochrony porządku i bezpieczeństwa istotną role zajmują samorządy terytorialne. Wsparcie i uzupełnianie działaniami społeczności lokalnych i samorządów jest niezwykle cenne podczas wdrażania przez Policję działań profilaktycznych.

Jedną z form takich działań jest przeprowadzenie debat społecznych mających na celu zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz wspólne rozwiązywanie problemów uciążliwych dla społeczeństwa.

Celem takiego przedsięwzięcia jest ograniczenie zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia, badanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

Mając to na uwadze Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie oraz Starosta Lubartowski zapraszają mieszkańców powiatu na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu lubartowskiego. Tematem przewodnim dyskusji będzie zwalczanie przemocy w rodzinie. Spotkanie rozpocznie się 21 maja 2013 roku o godzinie 10:00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego, przy ul. Słowackiego 8 w Lubartowie.

Do udziału w  debacie zaproszeni zostali przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych i spółdzielni mieszkaniowych.