Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe
 

 

Ostrów Lubelski, 03.02.2014r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę kompleksową organizacji imprezy pod nazwą Familijny Festiwal Dobrego Humoru wg poniższej specyfikacji.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy, która odbędzie się dn. 27.07.2014 od godz. 15 do godz. 24 na plaży przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

 • Wynajem sceny- Scena z zadaszeniem o wymiarach min. 6x10, okrywającym całość sceny, schody, wysokość podłogi 1,5 m; niezależne rusztowanie o wymiarach 2,5x2,5, wys. min 8m do powieszenia systemu liniowego
 • Wynajem nagłośnienia i oświetlenia - System liniowy znanej marki ze stołem monitorowym cyfrowym i frontowym cyfrowym z mikrofonami. Oświetlenie 21 szt parów tzw ruchome głowy o mocy 700W, 4 blindery, 16 par halogenów tradycyjnych bądź ledowych 2PC 1000W, reflektor prowadzący, uchwyty i okablowanie, sterowniki do montażu i realizacji imprezy.
 • Ubezpieczenie imprezy - Ubezpieczenie imprezy na 1000 osób.
 • Wynajem ochrony  - Wynajem licencjonowanej firmy ochroniarskiej, niezbędnej do organizacji imprezy
 • Wynajem płotków do zabezpieczenia placu imprezy - Wynajem płotków do wydzielenia terenu imprezy. 40 MB płotków ciężkich oraz 120 MB płotków lekkich wraz z transportem, rozstawieniem i złożeniem.
 • Wynajem przenośnych toalet - Wynajęcie 8 przenośnych toalet ponieważ liczba istniejących na miejscu organizacji imprezy jest niewystarczająca dla przewidywanej liczby uczestników
 • Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem - Agregat z transportem 1 szt dla sceny min 100KW z uziemieniem, wskaźnikiem rzeczywistego poboru mocy z dużą ilością gniazdek 230V, z rozdzielnią elektryczną pozwalającą podłączyć 5 niezależnych kabli siłowych do 400V 32A; wszystkie przewody, kable, styki i złączniki spełniające normy IP44, paliwo do agregatu na czas trwania imprezy
 • Wydruk plakatów - Przygotowanie projektu i druk plakatów formatu A2 trzy  kolory na papierze kredowym w ilości 1000 szt.
 • Pokaz fajerwerków - Pokaz sztucznych ogni min 10 minut powinien zawierać użycie baterii profesjonalnej 100 szt strzałowej, 36 strzałowej, 25 strzałowej kątowej, efekt wodospadu, rzymskie ognie, fontanny
 • Koncert zespołu muzycznego - Wielokrotni zwycięzcy festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim. Czas trwania koncertu min 90 min plus ewentualne bisy. Profesjonaliści – 15 lat doświadczenia na scenie.
 • Blok zabaw dla dzieci (animatorzy, malowanie twarzy, salon fryzjerski, nauka tańca) - W bloku zabaw dla dzieci przewidziano szereg różnych zabaw i konkursów przeprowadzonych przez wyspecjalizowanych animatorów posiadających wieloletnie doświadczenie w zawodzie
 • Konferansjer - Znana, rozpoznawalna postać w świecie medialnym, celebryta. Prowadzenie festiwalu w godzinach od 15 do 24 w dniu imprezy, zapowiadanie artystów, kontakt z publicznością
 • Opłata ZAIX

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

2.1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres:

 

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

ul. Partyzantów 14

21-110 Ostrów Lubelski

do dnia 10.02.2014 r. do godziny 9:00.  Liczy się data wpływu.

 

2.2. Oferta powinna być złożona na formularzy ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

 

2.3. Koperta powinna być oznakowana następującym tekstem:

 

 

 

 

„Oferta na kompleksową usługę organizacji „Familijnego Festiwalu Dobrego Humoru”

oraz

„Nie otwierać przed 10.02.2014 r. godz. 9.00”

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia i płatność.

 

3.1. Złożenie zamówienia przez zamawiającego na podstawie oferty do 14.07.2014 r.         .

3.2. Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT/rachunku po realizacji zamówienia.

3.3. Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia.

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

 

4.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena usługi. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

 1. Informacja na temat udzielenia zamówienia.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

 

 1. Załączniki.
 2. Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….....................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy (jeśli dotyczy))

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Centrum Kultury Ostrów Lubelski

ul. Partyzantów 14

21-110 Ostrów Lubelski

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy, która odbędzie się dn. 27.07.2014 od godz. 15 do godz. 24 na plaży przy Jeziorze Miejskim w Ostrowie Lubelskim

Usługa obejmuje:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca Usługa obejmuje:

 

 • Wynajem sceny - Scena z zadaszeniem o wymiarach min. 6x10, okrywającym całość sceny, schody, wysokość podłogi 1,5 m; niezależne rusztowanie o wymiarach 2,5x2,5, wys. min 8m do powieszenia systemu liniowego
 • Wynajem nagłośnienia i oświetlenia - System liniowy znanej marki ze stołem monitorowym cyfrowym i frontowym cyfrowym z mikrofonami. Oświetlenie 21 szt parów tzw ruchome głowy o mocy 700W, 4 blindery, 16 par halogenów tradycyjnych bądź ledowych 2PC 1000W, reflektor prowadzący, uchwyty i okablowanie, sterowniki do montażu i realizacji imprezy.
 • Ubezpieczenie imprezy - Ubezpieczenie imprezy na 1000 osób.
 • Wynajem ochrony  - Wynajem licencjonowanej firmy ochroniarskiej, niezbędnej do organizacji imprezy
 • Wynajem płotków do zabezpieczenia placu imprezy - Wynajem płotków do wydzielenia terenu imprezy. 40 MB płotków ciężkich oraz 120 MB płotków lekkich wraz z transportem, rozstawieniem i złożeniem.
 • Wynajem przenośnych toalet - Wynajęcie 8 przenośnych toalet ponieważ liczba istniejących na miejscu organizacji imprezy jest niewystarczająca dla przewidywanej liczby uczestników
 • Wynajem agregatu prądotwórczego wraz z paliwem - Agregat z transportem 1 szt dla sceny min 100KW z uziemieniem, wskaźnikiem rzeczywistego poboru mocy z dużą ilością gniazdek 230V, z rozdzielnią elektryczną pozwalającą podłączyć 5 niezależnych kabli siłowych do 400V 32A; wszystkie przewody, kable, styki i złączniki spełniające normy IP44, paliwo do agregatu na czas trwania imprezy
 • Wydruk plakatów - Przygotowanie projektu i druk plakatów formatu A2 trzy  kolory na papierze kredowym w ilości 1000 szt.
 • Pokaz fajerwerków - Pokaz sztucznych ogni min 10 minut powinien zawierać użycie baterii profesjonalnej 100 szt strzałowej, 36 strzałowej, 25 strzałowej kątowej, efekt wodospadu, rzymskie ognie, fontanny
 • Koncert zespołu muzycznego - Wielokrotni zwycięzcy festiwali muzycznych o zasięgu ogólnopolskim. Czas trwania koncertu min 90 min plus ewentualne bisy. Profesjonaliści – 15 lat doświadczenia na scenie.
 • Blok zabaw dla dzieci (animatorzy, malowanie twarzy, salon fryzjerski, nauka tańca) - W bloku zabaw dla dzieci przewidziano szereg różnych zabaw i konkursów przeprowadzonych przez wyspecjalizowanych animatorów posiadających wieloletnie doświadczenie w zawodzie
 • Konferansjer - Znana, rozpoznawalna postać w świecie medialnym, celebryta. Prowadzenie festiwalu w godzinach od 15 do 24 w dniu imprezy, zapowiadanie artystów, kontakt z publicznością.
 • Opłata ZAIX

 

 1. Nazwa i adres Wykonawcy/Imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy:

  …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym w kwocie

             (brutto):…...................

              (netto): ….....................

Słownie brutto:

….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego uwag.
 2. Posiadam stosowne kwalifikacje  niezbędne do wykonania ww zadania

 

 

 

 

  …....................................................                                                              …....…....................…...............

        Miejscowość i data                                                                                     podpis osoby upoważnionej